Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i cookies

I. Ochrona danych osobowych:

1. Przedstawiona  Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług strony internetowej, sklepu internetowego (zwanych dalej Serwisem) w domenach: marker.pl, inktec.com.pl. tusze.eu .

Podstawą prawną Polityki Prywatności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Administratorem Twoich danych osobowych  jest:
  MARKER  Jan Czesak
ul. Górecka 57 A
54-060  Wrocław
NIP: 894-105-23-93, REGON: 930825344

Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

3. Przedsiębiorstwo MARKER Jan Czesak  stosuje niezbędne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych Użytkowników. Serwis został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób na szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z usług oferowanych przez Serwis, a serwerem do którego wysyłane są informacje lub dane osobowe Użytkownika.

4. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzach zakupu w  zakresie uzasadnionym daną usługą, Użytkownik Serwisu może być poproszony o podanie w formularzu następujących danych osobowych:

 1. imię, nazwisko;
 2. nazwa firmy;
 3. ulica nr domu/lokalu
 4. kod, miejscowość;
 5. e-mail;
 6. numer telefonu;
 7. numer NIP, REGON;

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia i realizacji zamówienia.

7. Przedsiębiorstwo MARKER Jan Czesak  może zbierać dane osobowe podane w formularzach przez Użytkowników i przetwarzać w celu:

 1. realizacji zamówień,
 2. kontaktu drogą mailową lub telefonicznie,
 3. rozpatrywania reklamacji,
 4. odpowiedzi na zapytania o informacje nadesłane przez Użytkowników,
 5. do celów podatkowych i rachunkowych.

8. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego towaru.

9. Pozyskane dane osobowe" nie są przekazywane innym podmiotom  z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 8 / powyżej /

10. Dane osobowe pozyskane  w Serwisie, nie przekazujemy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Administrator danych zapewnia Użytkownikowi Serwisu dostęp do swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo przeniesienia danych. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie w formie pisemnej,  e-mailem lub telefonicznie, nr tel. 71 78 078 26

12. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  zamówienia.  Dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń podatkowych.

13. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

14. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez MARKER  narusza przepisy RODO, Użytkownik którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

15. MARKER zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności i zasad stosowania plików „cookies” w Serwisie, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy  informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

II. Polityka plików cookies:

1. Serwis nie  korzysta z plików cookies.